preskoči na sadržaj

Osnovna škola Josipa Badalića Graberje Ivaničko

Login
Vremenik pisanih provjera

Anketa (mala)
Treba li nuditi zdravije obroke?Školsko zvono

 

 

Osnovna škola Josipa Badalića Graberje Ivanićko

Graberje Ivanićko, Zagrebačka 11

Tel. 2830 154 i 2820 110

E- mail: ured@os-jbadalica-graberjeivanicko.skole.hr

 

Klasa. 112-01/18-01/18

Urbroj: 238/10-10/01-18-01

U Graberju Ivanićkom, 17.10. 2018.

 

                                                                            Hrvatski zavod za zapošljavanje

                                                                            Ivanić – Grad

                                                                            E – mail:darko.ozetski@hzz.hr

natječaj za:

 • učitelja matematike  (m/ž) na određeno vrijeme (zamjena  u trajanju od godine dana) - 1 izvršitelj - puno radno vrijeme.

 

Uvjeti:

Stručna sprema i ostali uvjeti propisani člankom 105. i 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87./08., 86./09., 92./10.,105./10., 90/11., 16/12., 86/12. 94/13.,152/14. 7/17. i 68/18.), i Pravilnikom  o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 47/96. i 56/01.)

Rok za podnošenje prijave: 18.-25.10.2018. godine.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, uvjerenje o neosuđivanosti za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci te elektronički zapis o radnom stažu.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete, za ostvarivanje prava prednosti dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i sve dokaze o priznatom statusu prema posebnom propisu na kojeg se poziva.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 , a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf   

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno čl.13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za korištenje osobnih podataka radi provedbe natječajnog postupka za zapošljavanje. Osobni podaci neće se koristiti u druge svrhe.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Obavijest kandidatima 15 dana od dana izbora  putem web stranice škole.

 

                                                                                  Ravnateljica:

                                                                                  Martina Novak.v.r     

__________________________________________________________________________________

Osnovna škola Josipa Badalića Graberje Ivanićko

Graberje Ivanićko, Zagrebačka 11

Tel. 2830 154 i 2820 110

E- mail: ured@os-jbadalica-graberjeivanicko.skole.hr

Klasa. 112-01/18-01/17

Urbroj: 238/10-10/01-18-01

U Graberju Ivanićkom, 24.9. 2018.

 

                                                                            Hrvatski zavod za zapošljavanje

                                                                            Ivanić – Grad

                                                                            E – mail:darko.ozetski@hzz.hr

natječaj za:

 • učitelja hrvatskog jezika (m/ž) na neodređeno vrijeme– 1 izvršitelj - nepuno radno vrijeme (24 sata tjedno).
 • Uvjeti:

Stručna sprema i ostali uvjeti propisani člankom 105. i 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87./08., 86./09., 92./10.,105./10., 90/11., 16/12., 86/12. 94/13.,152/14. 7/17. i 68/18.), i Pravilnikom  o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 47/96. i 56/01.)

Rok za podnošenje prijave: 25.9.2018.-  3.10.2018. godine.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, uvjerenje o neosuđivanosti za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci te elektronički zapis o radnom stažu.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete, za ostvarivanje prava prednosti dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i sve dokaze o priznatom statusu prema posebnom propisu na kojeg se poziva.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 , a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf   

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno čl.13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za korištenje osobnih podataka radi provedbe natječajnog postupka za zapošljavanje. Osobni podaci neće se koristiti u druge svrhe.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Obavijest kandidatima 15 dana od dana izbora  putem web stranice škole.

 

                                                                                   Ravnateljica:

                                                                                   Martina Novak.v.r                 

___________________________________________________________________________________________

Osnovna škola Josipa Badalića Graberje Ivanićko

Graberje Ivanićko, Zagrebačka 11

Tel. 2830 154 i 2820 110

E- mail: ured@os-jbadalica-graberjeivanicko.skole.hr

 

Klasa. 112-01/18-01/12

Urbroj: 238/10-10/01-18-01

U Graberju Ivanićkom, 6.7. 2018.

 

                                                                            Hrvatski zavod za zapošljavanje

                                                                            Ivanić – Grad

                                                                            E – mail:darko.ozetski@hzz.hr

 

PREDMET: Objava natječaja

 

                      Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u daljnjem tekstu: Zakona ( „Narodne novine“, broj: 87/08., 86/09., 92/10.,90/11.,86/12-pročišćeni tekst, 94/13, 152/14. i 7/17.), molimo da dana 9.7.2018. objavite na mrežnim stranicama tekst natječaja sljedećeg sadržaja:

Osnovna škola Josipa Badalića Graberje Ivanićko, Graberje Ivanićko, Zagrebačka 11 raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

1. Stručnog suradnika - logopeda, 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), određeno radno vrijeme – do 31.12.2018., m/ž.

Rad se obavlja u:

- OŠ Đure Deželića, Ivanić-Grad, 8 sati tjedno -1 dan

- OŠ Stjepana Basaričeka, Ivanić-Grad, 5 sati tjedno -1 dan

- OŠ Josipa Badalića, Graberje Ivanićko, 4 sata tjedno i OŠ Posavski Bregi, Posavski Bregi, 3 sata tjedno – 1 dan

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. presliku diplome
 2. životopis
 3. presliku domovnice
 4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( ne starije od 6 mjeseci)
 5. dokaz o pravu prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima (ukoliko ga

kandidat ima ).

Uvjeti u pogledu stručne spreme su propisani člankom 105. Zakona

Radnik/ca će početi  sa radom 3.9.2018. 

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave. Prijave s potrebnom dokumentacijom slati na adresu Škole s naznakom „ za natječaj“. Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati. Obavijest kandidatima o izboru u roku 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu.

 

              S poštovanjem,

 

 

                                                                                             Ravnateljica:

                                                                                             Martina Novak,v.r.

__________________________________________________________________________

Osnovna škola Josipa Badalića Graberje Ivanićko

Graberje Ivanićko, Zagrebačka 11

Tel./fax. 2830 154, tel. 2820 110

E- mail: ured@os-jbadalica-graberjeivanicko.skole.hr

 

Klasa. 112-01/18-01-06

Urbroj: 238/10-10/01-18-01

U Graberju Ivanićkom, 19.3. 2018.

 

                                                                            Hrvatski zavod za zapošljavanje

                                                                            Ivanić – Grad

                                                                            E – mail:darko.ozetski@hzz.hr

 

PREDMET: Objava natječaja

 

                      Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u daljnjem tekstu: Zakona ( „Narodne novine“, broj: 87/08., 86/09., 92/10.,90/11.,86/12-pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 7/17.), molimo da dana 20.3. 2017. objavite na mrežnim stranicama tekst natječaja sljedećeg sadržaja:

Osnovna škola Josipa Badalića Graberje Ivanićko, Graberje Ivanićko, Zagrebačka 11 raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

1.Kuhar/ica, 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, određeno radno vrijeme (zamjena za bolovanje), m/ž.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. presliku diplome
 2. životopis
 3. presliku domovnice
 4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
 5. dokaz o pravu prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima (ukoliko ga

kandidat ima ).

Uvjeti u pogledu stručne spreme – treći ili četvrti stupanj stručne spreme u programu zanimanja-kuhar.

Radnik/ca će početi  sa radom 30.4. 2018.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave. Prijave s potrebnom dokumentacijom slati na adresu Škole s naznakom „ za natječaj“. Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati. Obavijest kandidatima o izboru u roku 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu.

 

              S poštovanjem,

 

 

                                                                                             Ravnateljica:

                                                                                             Martina Novak,v.r.

______________________________________________________________________

Osnovna škola Josipa Badalića Graberje Ivanićko

Graberje Ivanićko, Zagrebačka 11

Tel. 2830 154 i 2820 110

E- mail: ured@os-jbadalica-graberjeivanicko.skole.hr

 

Klasa. 112-01/18-01/03

Urbroj: 238/10-10/01-18-01

U Graberju Ivanićkom, 2.2.2018.

 

                                                                            Hrvatski zavod za zapošljavanje

                                                                            Ivanić – Grad

                                                                            E – mail:darko.ozetski@hzz.hr

 

PREDMET: Objava natječaja

 

                      Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u daljnjem tekstu: Zakona ( „Narodne novine“, broj: 87/08., 86/09., 92/10.,90/11.,86/12-pročišćeni tekst, 94/13, 152/14. i 7/17.), molimo da dana 5.2.2018. objavite na mrežnim stranicama tekst natječaja sljedećeg sadržaja:

Osnovna škola Josipa Badalića Graberje Ivanićko, Graberje Ivanićko, Zagrebačka 11 raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

1. Stručnog suradnika - logopeda, 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), neodređeno radno vrijeme, m/ž.

Rad se obavlja u:

- OŠ Đure Deželića, Ivanić-Grad, 8 sati tjedno -1 dan

- OŠ Stjepana Basaričeka, Ivanić-Grad, 5 sati tjedno -1 dan

- OŠ Josipa Badalića, Graberje Ivanićko, 4 sata tjedno i OŠ Posavski Bregi, Posavski Bregi, 3 sata tjedno – 1 dan

2. Učitelj razredne nastave, 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, određeno ( zamjena radnika na bolovanju), m/ž.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. presliku diplome
 2. životopis
 3. presliku domovnice
 4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( ne starije od 6 mjeseci)
 5. dokaz o pravu prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima (ukoliko ga

kandidat ima ).

Uvjeti u pogledu stručne spreme su propisani člankom 105. Zakona

Radnik/ca će početi  sa radom 20.2.2018. 

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave. Prijave s potrebnom dokumentacijom slati na adresu Škole s naznakom „ za natječaj“. Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati. Obavijest kandidatima o izboru u roku 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu.

 

              S poštovanjem,

 

 

                                                                                             Ravnateljica:

                                                                                             Martina Novak,v.r.

_______________________________________________________________

Osnovna škola Josipa Badalića Graberje Ivanićko

Graberje Ivanićko, Zagrebačka 11

Tel./fax. 2830 154, tel. 2820 110

E- mail: ured@os-jbadalica-graberjeivanicko.skole.hr

 

Klasa. 112-01/18-01/01

Urbroj: 238/10-10/01-18-03

U Graberju Ivanićkom, 18.1.2018..

 

                                                                            Hrvatski zavod za zapošljavanje

                                                                            Ivanić – Grad

                                                                            E – mail:darko.ozetski@hzz.hr

 

PREDMET: Objava natječaja

 

                      Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u daljnjem tekstu: Zakona ( „Narodne novine“, broj: 87/08., 86/09., 92/10.,90/11.,86/12-pročišćeni tekst, 94/13, 152/14.i 7/17.), molimo da dana 19.1. 2018. objavite na mrežnim stranicama tekst natječaja sljedećeg sadržaja:

Osnovna škola Josipa Badalića Graberje Ivanićko, Graberje Ivanićko, Zagrebačka 11 raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 Stručnog suradnika - logopeda, 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme ( 20 sati tjedno), određeno radno vrijeme do 30.6.2018., m/ž.

Rad se obavlja u: OŠ Đure Deželića Ivanić-Grad 8 sati tjedno, OŠ Stjepana Basaričeka Ivanić-Grad 5 sati tjedno, OŠ Josipa Badalića Graberje Ivanićko 4 sata tjedno i OŠ Posavski Bregi 3 sata tjedno.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. presliku diplome
 2. životopis
 3. presliku domovnice
 4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( ne starije od 6 mjeseci)
 5. dokaz o pravu prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima (ukoliko ga

kandidat ima ).

Uvjeti u pogledu stručne spreme su propisani člankom 105. Zakona

Radnik/ca će početi  sa radom 5.2. 2018.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave. Prijave s potrebnom dokumentacijom slati na adresu Škole s naznakom „ za natječaj“. Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati. Obavijest kandidatima o izboru u roku 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu.

 

              S poštovanjem,

 

 

                                                                                             Ravnateljica:

                                                                                             Martina Novak,v.r.

 

__________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

U prilogu možete pronaći tekst natječaja za učitelja razredne nastave.

Priloženi dokumenti:
Natjecaj.pdf

preskoči na navigaciju